Особистість класного керівника

Вимоги до особистості класного керівника
Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає:
-
високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості;
-  усвідомлення громадянського обов'язку, високий рівень політичної культури та культури міжнаціонального спілкування;                  
- високий рівень моральної вихованості;              
- соціальну активність і відповідальність;               
- володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;
- володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості;
здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є:
- розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб'єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;                       
-   педагогічна спостережливість;
- педагогічний такт.                          
3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає:
- знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки;
знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості;
- розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;
знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;                   
-     володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу;                   
- володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.
Організаторські:
-   планування і координація всієї виховної роботи з класом;          
-  надання допомоги активу в організації класу;            
-     встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;
-  забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;                
- ведення документації в класі;              
-  сприяння розвитку самоврядування в колективі.                
Аналітико-узагальнюючі:
сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.                   
Координаційно-узгоджуючі:
У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.
Психологічні:
У встановлення довірливих стосунків із вихованцями,
зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.
Стимулюючо-гальмівні:
активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Зміст роботи класного керівника:
- Вивчення учнів.                                        
- Об'єднання учнів у колектив.                                 
- Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.                        
- Робота з батьками, громадськістю.                              
- Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.                 
- Співпраця із шкільним психологом.                                                     
- Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.
- Індивідуальна робота з учнями.

Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:
а)гурткова робота та робота за інтересами;
б)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;
в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Немає коментарів:

Дописати коментар